Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

            Додаток 1

                                                                        До наказу Голови

                                                                        Суворовського районного

                                                                        суду м. Одеси №___від

                                                                          ___________2013 року.

                                                                      

    ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію з питань

службової інформації Суворовського

районного суду міста Одеси

 

Загальні положення

1. Це Положення відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-ХІІ „Про інформацію" та Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998р. № 1893, (далі - Інструкція), та інших нормативно-правових актів у сфері захисту та службової інформації, що є власністю держави, визначає загальні засади діяльності, завдання, порядок створення, права та обов'язки експертної комісії з питань службової інформації, що утворюється у Суворовському районному суді  міста Одеси (далі – суд).

2. Експертна комісія з питань службової інформації Суворовського  районного суду міста Одеси (далі - експертна комісія) є дорадчим органом при голові суду, утвореним з метою:

- сприяння виконанню головою суду завдань у сфері охорони службової інформації, що є власністю держави;

- попередження розголошення відомостей, що становлять службову інформацію, що є власністю держави;

- забезпечення функціонування визначеної законодавством системи доступу до службової інформації, що є власністю держави.

 

3. Експертна комісія утворюється наказом голови суду у складі не менше трьох працівників суду. До її складу включаються працівники апарату суду  з числа найбільш кваліфікованих фахівців та які мають безпосереднє відношення до службової інформації, що є власністю держави. У разі потреби для участі в роботі експертної комісії можуть залучатися фахівці заінтересованих підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), з метою розгляду питань, що належать до їх компетенції.

Головою експертної комісії призначається заступник голови суду, а обов'язки секретаря покладаються на одного з членів експертної комісії.

Голова експертної комісії організовує та забезпечує необхідні умови для роботи комісії.

Секретар експертної комісії, за вказівками голови експертної комісії, забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, акти, описи, готує проекти рішень, актів та висновків.

4.  Основною формою роботи експертної комісії є засідання,
необхідність проведення якого та перелік питань для розгляду визначає
голова комісії, завчасно призначає як доповідача одного з членів комісії та забезпечує можливість висловити свою думку всім присутнім на засіданні членам комісії.

           Рішення   експертної  комісії  оформляється  протоколом  у довільній  формі, де фіксується хід та результати обговорення, запитання, зауваження опозиції   членів  експертної   комісії.   Кожен   член   комісії   має   право зафіксувати    в    протоколі   свою    особисту   думку   щодо   питання,   яке     розглядалось на засіданні.

Рішення експертної комісії вважається дійсним, якщо у засіданні взяло участь не менше двох третин її членів та за зазначене рішення проголосовано простою більшістю голосів.

Протокол підписується головою та усіма присутніми на засіданні членами комісії.

5. Експертна комісія у роботі керується Конституцією України,
Законами України «Про судоустрій і статус суддів», „Про інформацію" т
а іншими законами України, Інструкцією та іншими нормативно - правовими актами у сфері захисту інформації з обмеженим доступом, наказами голови суду та зводом відомостей, що містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

 

            6. Експертна комісія має право:

- одержувати в установленому порядку від суддів та працівників апарату суду, інших установ, організацій та громадян інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- надавати голові суду пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, зберігання, використання, знищення та охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 

Основні завдання експертної комісії

7. Основними завданнями експертної комісії є:

7.1.Проведення         щорічної    експертизи    цінності    службової інформації.

          7.2.Підготовка пропозицій про віднесення інформації до
службової інформації, визначення ступеня службових
відомостей, які містяться в документах та інших матеріальних носіях
інформації, підготовка проектів рішень про зміну чи скасування грифів «Для
  службового користування».

7.3.Проведення експертної оцінки документів, інших матеріальних носіїв інформації, що є власністю держави (у тому числі - службової), які плануються для передачі іноземним делегаціям, групам чи окремим іноземцям під час здійснення міжнародного співробітництва, та тих, що передбачається використовувати співробітниками суду у закордонних відрядженнях (текстові, відео-, аудіо-, аудіовізуальні матеріали тощо), а також матеріалів, які готуються для публікації у друкованих виданнях, передачі на телебаченні та радіо, оголошенні на міжнародних, зарубіжних і відкритих загальнодержавних з'їздах, конференціях, нарадах, симпозіумах, демонстрації в кінофільмах, експонування в музеях, на виставках тощо (далі відкрите опублікування), яка може бути доведена до іноземців або передана їм.

         7.4.Визначення фактичної обізнаності співробітників, яким було надано допуск та доступ до службової інформації в порядку, установленому законодавством, та тим, які порушили клопотання про виїзд на постійне проживання в іноземну державу, у відомостях, що становлять службову інформацію.

           7.5. Розробка Переліку відомостей у суді, які містять службову інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування" згідно з орієнтовними критеріями віднесення інформації до службової та його подання голові суду на затвердження.

 

Проведення щорічної експертизи цінності

службової інформації

8. Експертиза цінності документів проводиться щорічно після завершення календарного року.

Документи і справи для розгляду на засіданні комісії готує старший секретар суду.

9.       Проведення щорічної експертизи цінності службової
інформації здійснюється з метою:

визначення їх історичної і наукової цінності. За підсумками експертизи цінності документів вносяться зміни до Номенклатури справ на наступний рік;

відбору документів і справ на знищення, постійне і тимчасове зберігання;

розгляду описів документів і справ, що підлягають постійному і тимчасовому зберіганню;

розгляду актів на знищення документів і справ;

перевірки: якості і повноти діючої Номенклатури справ; правильності визначення термінів зберігання справ; додержання порядку оформлення і формування службової інформації у справи.

10.   Результати експертизи службової інформації оформляються у вигляді описів справ постійного зберігання встановленої форми, а також актів про знищення документів, що не підлягають зберіганню, встановленої форми.

Акти про знищення документів і справ складаються і розглядаються на засіданні експертної комісії одночасно з описами справ і затверджуються головою суду.

 

Проведення експертної оцінки матеріальних носіїв

інформації, які плануються для передачі під час здійснення

міжнародного співробітництва

            11. Усі матеріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються експертною комісією до затвердження головою суду програми проведення роботи з іноземцями.

           12. За результатами оцінки експертна комісія складає акт експертизи матеріальних  носіїв   інформації,   які   плануються   передати   іноземцям.

13.   В акті експертизи зазначаються назва таких матеріальних носіївтавідповідний пункт Переліку відомостей, які містять конфіденційнуінформацію, що є власністю держави.

   14.Передача іноземцям зазначених в акті матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, здійснюється з дозволу голови суду.

15.У разі коли експертною комісією не виявлено в матеріальних носіях службової інформації, що є власністю держави, рішення про передачу іноземцям таких носіїв приймається головою суду на підставі акта, складеного комісією.